Dlhé roky a kvalitne poskytujeme naše právne služby v nasledujúcich právnych odvetviach:

 • právo v oblasti energetiky
 • právo životného prostredia
 • právo v oblasti potravinárstva
 • právo v oblasti odpadového hospodárstva
 • telekomunikačné právo, právo IT a ochrana údajov
 • právne poradenstvo v oblasti vstupu a podnikania zahraničných investorov v Slovenskej republike
 • právo obchodných spoločností (zakladanie spoločností, fúzie a akvizície, predaj podniku, likvidácie)
 • právo duševného vlastníctva (patenty, dizajny, ochranné známky, autorské právo)
 • stanoviská o právnych záležitostiach klienta (due diligence)
 • nekalá súťaž, ochrana hospodárskej súťaže a regulácia obchodu
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv a komplexná zmluvná agenda
 • záväzkové právo
 • vymáhanie pohľadávok
 • nehnuteľnosti a stavebníctvo
 • pracovné právo a poradenstvo v oblasti personalistiky
 • banské právo
 • reštrukturalizácia a konkurz
 • náhrady škody voči štátu za nesprávny úradný postup alebo nezákonné rozhodnutie
 • vymáhanie náhrady škody z pracovných a iných úrazov
 • bankové právo, právo kapitálového trhu a poisťovníctvo, vrátane vymáhania poistného plnenia
 • právo v oblasti medzinárodnej a domácej dopravy a logistiky
 • riešenie sporov, zastupovanie klienta v správnych a súdnych konaniach
 • zastupovanie v trestných konaniach
 • colné právo
 • právo cenných papierov
 • verejný sektor, verejné obstarávanie a štátna pomoc
 • rozhodcovské konanie
 • zmenkové právo
 • medicínske právo
 • právo EÚ a medzinárodné právo
 • ochrana spotrebiteľa
 • ochrana osobnosti